O OSTVARIVANJU PROGRAMA SAVEZA IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Sarajevu 31.okt. i 1.nov. 1964.god. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 1)